สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12   รับสมัครพนักงาน  7  อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-เป็นผู้ที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

2.เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป  6  อัตรา
-กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (จังหวัดสงขลา)
-ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
-ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
-ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
-ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
-ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินตรัง

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจหรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
-เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร  สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา เลขที่ 402 ถนนสงขลา – เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)