มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ้างงาน 172 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ้างงาน 172 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง รับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
-ระยะที่ 2 จำนวน 150 อัตรา ประกอบกับการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
-ระยะที่ 1 ยังมีอัตราว่างอยู่ จำนวน 22 อัตรา
รวมทั้งหมด 172 อัตรา

คุณสมบัติ
-ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ จากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

เงินค่าตอบเเทน   9,000 บาท/เดือน

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (เฉพาะไฟล์ภาพไม่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ JPEG)
(2) สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะไฟล์ PDF)
(3) รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะไฟล์ภาพไม่เกิน 2 MB หรือไฟล์ PDF)
3.3 ผู้สมัครต้องเข้ากลุ่มไลน์เพื่อใช้ในการติตต่อผ่านลิงค์ https://sites.google.com/view/yrupts63

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถกรอกใบสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต คลิ๊กสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2563