สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ตำแหน่งงานว่างเดือนมิถุนายน 2563

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส  ตำแหน่งงานว่างเดือนมิถุนายน 2563

สนใจสมัคร สามารถไปสมัครตามที่อยู่ที่กำหนด หรือ
มาลงทะเบียนหางานพร้อมขอใบแนะนำตัว ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
โทร.073-532096 โทรสาร 073-532662

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน
1. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
5. ประกาศณียบัตร อื่นๆ (ถ้ามี)